Privacyreglement

Het privacyreglement geeft u als klant duidelijkheid hoe Styx Groep B.V. (handelend onder Styx Career Consult, kortweg Styx) of één van haar medewerk(st)ers met de bescherming van uw gegevens omgaat.

Waarom verwerkt Styx persoonsgegevens?

Styx heeft gegevens nodig om ons werk goed te kunnen doen. Gegevens over uw inkomensituatie, opleiding, werkervaring, leef- en woonsituatie en uw persoonlijke omstandigheden. Op basis van deze gegevens kan Styx u een traject op maat aanbieden. Styx maakt afspraken met opdrachtgevers over reïntegratie, outplacement, coaching, assessments en special search. Deze gegevens zijn nodig om:

  • de activiteiten die nodig zijn om u aan (ander) werk te helpen in kaart te brengen
  • belemmeringen weg te nemen of te verminderen
  • het afgesproken traject uit te voeren
  • ondersteuning te bieden bij het (weer) goed kunnen functioneren op de werkplek
  • een baan te zoeken die bij u past

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is gebonden aan wettelijke regelingen

Homepage Autoriteit Persoonsgegevens

Styx neemt de vernieuwde aan aangescherpte AVG-richtlijn strict in acht. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Voor Styx is het vanzelfsprekend dat wij geen informatie verstrekken die uw belangen kunnen schaden. Rapportage aan opdrachtgevers vindt schriftelijk plaats en pas nadat u akkoord heeft gegeven. In uitzonderlijke gevallen hebben wij uw toestemming niet nodig om gegevens te verstrekken.
Intakeverslagen, voortgangs- en assessmentrapportages worden pas na uw uitdrukkelijke toestemming beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever en u heeft het recht dit te weigeren.

Emailadressen worden door ons ook gebruikt om twee à drie maal per jaar nieuwsbrieven te versturen. U kunt zich eenvoudig afmelden als u dit niet (meer) wilt.  Geboortedata worden bijgehouden om u te kunnen feliciteren met uw verjaardag.

Wie hebben toegang tot mijn gegevens?

Coaches en adviseurs en andere medewerk(st)ers van Styx die direct betrokken zijn bij het traject hebben toegang tot uw gegevens. Zij hebben deze gegevens nodig om u goed te kunnen begeleiden. Dat geldt ook voor eventuele andere organisaties die worden ingeschakeld om u (weer) aan het werk te helpen. Ook de opdrachtgever kan toegang krijgen tot uw gegevens.
Dit heeft te maken met wettelijke verplichtingen en met het doeleind waarvoor de gegevens zijn verkregen. Ten slotte kan Styx gegevens verstrekken aan werkgevers die u in dienst willen nemen. Het spreekt voor zich dat (toekomstige) werkgevers alleen relevante informatie ontvangen, bijvoorbeeld over uw werkervaring en opleiding.

Hoe worden mijn gegevens beschermd?

Styx doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Iedere medewerk(st)er heeft geheimhoudingsplicht. Zonder uw toestemming mag en zal Styx uw gegevens niet aan derden verstrekken. Ons protocol schrijft voor dat wij zeer terughoudend zijn in het verstrekken van gegevens, hoe summier deze ook gevraagd worden. In voorkomende gevallen maken wij gegevens anoniem.
Onze databasesystemen zijn beveiligd met verschillende autorisatiecodes, (geheime) passwords en dagelijkse backups. De server zelf staat in een brand- en calamiteitenvrije ruimte en de communicatie verloopt via een beveiligde VPN-verbinding. De archiefkasten en –ruimten afgesloten. Alleen daartoe bevoegde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens. Schakelt Styx andere organisaties in om u te ondersteunen, dan is met deze organisaties overeengekomen dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Kan ik mijn gegevens inzien?

Ja, u heeft het recht om te weten welke gegevens Styx over u heeft verzameld. U kunt dit schriftelijk aanvragen bij uw contactpersoon.