Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Privacyreglement 2018 AVG

Styx Groep B.V., handelend onder Styx Career Consult en Styx Career Company, hierna te noemen ‘Styx’ verklaart:

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien je een product en/of dienst afneemt van Styx of indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:            Ruud Op den Kamp

Onderneming:          Styx Groep B.V.

Bezoekadres:           Fellenoord 200-240, 2.16

5611 ZC Eindhoven, Nederland

E-mail:                        info@styxcareerconsult.nl

Telefoonnummer:     040-2466002 en 0651-193885

KvK-nummer:            1715.5412

Styx is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Styx is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Styx is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Styx, waaronder https://www.styxcareerconsult.nl.

Styx verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de klantenservice, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Styx opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Styx. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Styx om de overeenkomst uit te voeren.

Styx doet er alles aan om je gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Iedere medewerk(st)er heeft geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming mag en zal Styx je gegevens niet aan derden verstrekken. Ons protocol schrijft voor dat wij zeer terughoudend zijn in het verstrekken van gegevens, hoe summier deze ook gevraagd worden. In voorkomende gevallen maken wij gegevens anoniem.

Onze databasesystemen zijn beveiligd met verschillende autorisatiecodes, (geheime) passwords en dagelijkse backups. De server zelf staat in een brand- en calamiteitenvrije ruimte en de communicatie verloopt via een beveiligde VPN-verbinding. De archiefkasten en –ruimten afgesloten. Alleen daartoe bevoegde medewerk(st)ers hebben toegang tot je gegevens. Schakelt Styx andere organisaties in om jou te ondersteunen, dan is met deze organisaties overeengekomen dat jouw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Styx altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Voor Styx is het vanzelfsprekend dat wij geen informatie verstrekken die jouw belangen kunnen schaden. Rapportage aan opdrachtgevers vindt schriftelijk plaats en pas nadat jij akkoord hebt gegeven. Intakeverslagen, voortgangs- en assessmentrapportages worden pas na jouw uitdrukkelijke toestemming beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever en jij hebt het recht dit te weigeren.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor jou ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk je gegevens te verwijderen, kun je te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Styx worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • Voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Voor het betalen en afhandelen van de facturen: Naam, adres, postcode, woonplaats en/of e-mailadres;
  • Voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
  • Voor het behandelen van vragen en klachten: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.
  • Geboortedata worden bijgehouden om je te kunnen feliciteren met je verjaardag.
  • Emailadressen worden door ons ook gebruikt om twee à drie maal per jaar nieuwsbrieven te versturen. Je kunt je eenvoudig afmelden als je dit niet (meer) wilt.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor jou te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Styx altijd vooraf toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is natuurlijk mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@styxcareerconsult.nl.

Als je je gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je dit doorgeven met een bericht aan info@styxcareerconsult.nl.

Jouw persoonsgegevens worden in ieder geval door Styx verwijderd:

  • In het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 2 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • In het geval van het behandelen van vragen en klachten: 60 dagen na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • In het geval van de aanvraag van en het niet ingaan op een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Styx gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in jouw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Styx, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Externe partijen waarmee Styx persoonsgegevens deelt zijn o.a. Thomas International, inzake de PPA (persoonlijk profiel analyse); LDC, inzake LINC (loopbaan interesseonderzoek); Testlokaal, inzake de 360-graden feedback; en VeldwerkOptimaal, inzake het klanttevredenheidsonderzoek.

Indien je meer informatie wilt over welke externe partijen namens Styx jouw persoonsgegevens kunnen verwerken, kun je telefonisch of per email informatie opvragen bij Styx: info@styxcareerconsult.nl.

Het staat Styx vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Styx ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep medewerk(st)ers van Styx. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Styx . In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Styx.