Algemene voorwaarden Styx Groep B.V.

Deel I. Algemeen

Definities
– In deze Algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd: Styx:
– Styx Groep B.V. of een aan Styx Groep B.V. gelieerde onderneming, zoals Styx Career Consult.
– Onder gelieerde onderneming wordt verstaan een in Nederland gevestigde dochtermaatschappij, deelneming of groepsmaatschappij, waaronder begrepen een stichting.
– Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Styx werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever;
– Detacheringskracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst met Styx tewerk wordt gesteld bij opdrachtgever;
– (Potentiële) medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Styx aan opdrachtgever wordt voorgesteld, met tot doel arbeidsbemiddeling.
– Kandidaat: een door opdrachtgever aangewezen (ex-)medewerker die door Styx voor begeleiding is geaccepteerd en die hiervoor op basis van vrijwilligheid en de intentie van persoonlijke inzet heeft gekozen;
– Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met Styx een overeenkomst van opdracht is aangegaan;
– Opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen Styx en opdrachtgever, krachtens welke Styx diensten levert aan opdrachtgever;
– Opdrachtgeverstarief: het bedrag dat Styx bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid
– Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Styx terzake de dienstverlening zoals omschreven in deel II en III, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
– Tenzij tussen Styx en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
– Eventuele Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Styx uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
– Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door Styx schriftelijk zijn bevestigd.

Vrijblijvendheid offertes
Alle offertes van Styx zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Informatieverstrekking
– Door Styx uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.
– Opdrachtgever is gehouden Styx tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.
– Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat Styx daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart Styx voor evt. in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade, waarvoor opdrachtgever eveneens aansprakelijk is.

Inhoud van de opdracht
In de opdracht, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval het volgende vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever;
– naam van de arbeidskracht:
– naam van de kandidaat;
– naam van de deelnemer;
– begindatum en einddatum of eindmoment van de opdracht;
– omvang van de opdracht;
– omschrijving van de opdracht;
– het tarief, exclusief BTW;
– eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden.

Wijzigingen en aanvullingen
Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht. opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk en wijzigingen in of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht. indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Styx zijn bevestigd.

Betaling
– Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Styx ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en Styx schriftelijk anders is overeengekomen.
– Uitsluitend betalingen aan Styx zelf dan wel aan een (rechts)persoon die door Styx tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten werken niet bevrijdend en kunnen nimmer grond opleveren voor (gedeeltelijke) bevrijding dan wel verrekening.
– Indien een factuur van Styx niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.
– De in het bezit van Styx zijnde doordruk of kopie van de door Styx aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.
– Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie ook verleend -komen geheel voor rekening van opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1.365,= bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens € 1.365,= en minder dan € 3.400,=, en op 10% indien de verschuldigde hoofdsom € 3.400,= of meer bedraagt.
– Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door Styx is ingeroepen resp. de vordering door Styx ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.
– Het voorgaande laat onverlet het recht van Styx om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

Algemene bepalingen
– Styx is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe Styx door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor Styx verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.
– Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en Styx verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en/of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en Styx de alsdan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.
– Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze Algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.

– Het zich neerleggen door één der partijen bij een schending door de andere partij van één van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten. Opdrachtgever verplicht zich ter zake van de in deze Algemene voorwaarden genoemde en op opdrachtgever van toepassing zijnde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.
– Opdrachtgever dient op verzoek van Styx de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.
– Alle offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met opdrachtgevers terzake de dienstverlening zoals omschreven in deel II en III zijn onderworpen aan Nederlands recht.
– Styx zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze Algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.
– Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit een offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de kantonrechter terzake een zodanig geschil bevoegd is.

Deel II. Loopbaaninterventie

Loopbaaninterventie
– De opdracht tot een loopbaaninterventietraject, zoals outplacement en re-integratie tweede spoor, wordt gesloten tussen Styx en opdrachtgever. Aan het oriënterende gesprek tussen Styx en opdrachtgever en aan het kennismakingsgesprek tussen Styx en een potentiële kandidaat, voorafgaand aan de opdracht, zijn geen kosten verbonden; deze gesprekken zijn wederzijds volledig vrijblijvend en vertrouwelijk.
– Indien een intakegesprek inclusief gespreksverslag met attitudemeting en plan van aanpak is overeengekomen, wordt voorafgaand hiervoor een kostenopgaaf gedaan.
– Indien de opdracht tot stand is gekomen voordat het kennismakingsgesprek tussen Styx en de potentiële kandidaat heeft plaatsgevonden, wordt de opdracht geacht te zijn aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de begeleider(s) van Styx en de potentiële kandidaat elkaar alsdan wederzijds accepteren.
– Bij de begeleiding en/of advisering van de kandidaat neemt Styx de uiterste nauwkeurigheid en integriteit in acht.
– Indien aan de kandidaat faciliteiten, werkmateriaal, informatie e.d. ter beschikking zijn gesteld, dan is dat uitsluitend voor gebruik door de kandidaat zelf in verband met het loopbaaninterventietraject.

Totstandkoming, duur en beëindiging van de opdracht
– Ter bevestiging wordt er door Styx een overeenkomst dan wel een opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever toegezonden.
– Styx en de opdrachtgever zijn aan de inhoud van een overeenkomst of opdrachtbevestiging eerst gebonden nadat deze door de opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door Styx is terugontvangen.
– De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, of zoveel eerder als gevolg van ontbinding, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.
– De opdracht kan worden ontbonden, indien:
– opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend;
– opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;
– (de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.
– Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van Styx volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

Inspanningsverplichting
– Nadat een opdracht tot stand is gekomen, is er sprake van een inspanningsverbintenis waarbij Styx ernaar streeft dat, voor zover overeengekomen, alle haar ten dienste staande middelen tot begeleiding en/of advisering van de kandidaat optimaal zullen worden ingezet, maar waarbij niet kan worden gegarandeerd dat de inspanningen van Styx tot herplaatsing van de kandidaat zullen leiden. Styx aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid indien de loopbaaninterventie niet tot herplaatsing leidt.
– De verplichtingen van Styx tot begeleiding van een kandidaat, voortvloeiende uit een overeenkomst zullen eindigen indien:
– de kandidaat een nieuwe functie aanvaardt (intern of extern);
– de kandidaat in een nieuwe situatie terechtkomt die voor hem/haar een bevredigend alternatief vormt voor een nieuwe functie (bijvoorbeeld een zelfstandig ondernemerschap of de aanvang van een studie);
– het buiten schuld of toedoen van Styx feitelijk onmogelijk is geworden een effectieve trajectbegeleiding te continueren.
– Bij het eindigen van het loopbaaninterventietraject van een (of meerdere) kandida(a)t(en), op grond van een van de redenen genoemd in dit artikel, zal opdrachtgever steeds het volledige honorarium voor die kandida(a)t(en) aan Styx verschuldigd zijn.

Geheimhouding
– Partijen zullen al hetgeen aan hen bij de uitvoering van de opdracht over en weer ter kennis wordt gebracht omtrent bedrijfsaangelegenheden van partijen en waarvan de verstrekking redelijkerwijs als vertrouwelijk aangemerkt moet worden, conform de AVG-voorwaarden, strikt geheim houden en aan derden geen informatie verstrekken buiten het kader van de opdracht, behoudens voor zover dat nodig is in verband met de uitvoering van de opdracht of uit de wet voortvloeiende verplichtingen.
– Styx zal privacygevoelige gegevens van de kandidaat eerst na verkregen toestemming van de kandidaat aan derden verstrekken.
– Styx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de kandidaat.

Facturen
– De facturen van Styx worden met inachtneming van het in dit artikel bepaalde opgemaakt op basis van de opdracht. Styx is gerechtigd tot het verzenden van deelfacturen.
– Voor zover niet anders is overeengekomen, worden door de opdrachtgever aan Styx in verband met de uitvoering van de opdracht te betalen bedragen verschuldigd naarmate door Styx ten behoeve van opdrachtgever werkzaamheden zijn verricht, onverminderd het recht van Styx om voor de aanvang van de werkzaamheden of tussentijds een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen voorschot (of zekerheidstelling) te verlangen.
– Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Styx te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid
– Styx draagt generlei aansprakelijkheid voor schade en verliezen die de opdrachtgever of derden, daaronder uitdrukkelijk begrepen de kandidaat, mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet tijdige of onbehoorlijke uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart Styx tegen alle aanspraken van derden, daaronder uitdrukkelijk begrepen de kandidaat, welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.
– In de gevallen waarin Styx rechtens aansprakelijk kan worden gehouden voor opgetreden schade en verliezen wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.